Algemene Verkoopvoorwaarden HUAWEI Store

Inhoud:

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2. Definities

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van – en Overeenkomsten met – Online Distribution Concepts B.V.., gevestigd aan de Marconiweg 15 te Zeewolde (hierna: “ODC”) voor zover gedaan, c.q. tot stand gekomen via de Nederlandse Website van HUAWEI, ter zake de verkoop door ODC aan de Klant van Producten en/of Diensten. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door ODC schriftelijk zijn aanvaard.

 

De Klant, voor zover geen Consument Klant, met wie eenmaal op de deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en ODC. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant, voor zover geen Consument Klant, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door ODC. Ook indien de Klant, voor zover geen Consument Klant, expliciet naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door ODC is ingestemd. ODC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Definities.

Onder “Bestelling” wordt verstaan iedere door de Klant in overeenstemming met deze Voorwaarden via de Website gedane bestelling.
Onder “Bestellingformulier” wordt verstaan het bestellingformulier zoals opgenomen op de Website.
Onder “Bevestiging” wordt verstaan de door ODC aan de Klant verstuurde bevestiging inhoudende dat de Bestelling is geaccepteerd.
Onder “Consument Klant” wordt verstaan een natuurlijk persoon die, niet in de uitoefening van een bedrijf, Producten en/of Diensten koopt van ODC.

Onder “Dienst” wordt verstaan iedere via de Website aangeboden (betaalde) service en ondersteuning door ODC, anders dan diensten voortvloeiend uit garantieverplichtingen.

Onder “Hardware” wordt verstaan apparatuur voorzien van het merk “HUAWEI” of van derde partijen, met uitsluiting van Verbruiksmaterialen.
Onder “Intellectuele Eigendomsrechten” wordt verstaan alle octrooi-, auteurs-, merk-, modelrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen databankrechten en rechten inzake topografieën van halfgeleiderproducten, alsmede rechten inzake de bescherming van know-how.
Onder “Klant” wordt verstaan ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die door middel van de Website een Product of Dienst van ODC koopt of die zich aldus verbindt om een Product of Dienst te kopen.
Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de tussen ODC en de Klant door middel van de Website gesloten koopovereenkomst met betrekking tot Producten en/of Diensten en op welke koopovereenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn.
Onder “Producten” wordt verstaan accessoire producten, voorzien van het merk HUAWEI of van derde partijen, die door ODC ter verkoop worden aangeboden op de Website.
Onder “Software” wordt verstaan iedere vorm van computerprogrammatuur, al dan niet gebundeld of te downloaden.
Onder “Website” wordt verstaan www.huawei-store.nl
Onder “Werkdagen” wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

Door het plaatsen van een Bestelling doet de Klant ODC slechts een aanbod de Producten die de Klant heeft geselecteerd onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden te kopen, waarbij ODC zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om dit aanbod niet te accepteren indien de Klant niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn om een Bestelling te kunnen plaatsen en dient bereikbaar te zijn op een vast telefoonnummer in Nederland. Indien ODC de Bestelling accepteert, dan zal ODC de Klant hierover informeren door een Bevestiging te sturen. De Bevestiging (en daarmee de totstandkoming van de Overeenkomst) is bindend vanaf het moment dat deze ontvangen is door de Klant. ODC stuurt deze Bevestiging per e-mail of per post. De Bevestiging bevat in het bijzonder een omschrijving van de Producten, de essentialia van de Overeenkomst (prijs en betalingsvorm), alsmede de wijze waarop de Bestelling kan worden gewijzigd of geannuleerd (zo toepasselijk). Indien ODC de Bestelling onverhoopt niet kan accepteren, dan zal ODC proberen om contact op te nemen met de Klant onder gebruikmaking van door de Klant verstrekte gegevens.


De beschikbaarheid van Producten en Diensten zal worden aangegeven op de Website. Het kan in voorkomend geval gebeuren dat ODC niet in staat is om het betreffende Product te leveren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het betreffende Product niet meer op voorraad is of indien er een onjuiste prijs is opgenomen op de Website. In deze gevallen zal ODC de Klant hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met de Klant bezien in hoeverre er bijvoorbeeld een vergelijkbaar (alternatief) Product kan worden geleverd. Wanneer de Klant niet in wenst te gaan op eventuele door ODC voorgestelde alternatieven, dan zal ODC de Bestelling voor de Producten die ODC niet kan leveren annuleren en de Klant eventueel reeds aan ODC betaalde gelden binnen 30 kalenderdagen (ingevolge de wet binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de consument; artikel 7:46f BW) terugbetalen (voor zover betrekking hebbend op de betreffende Producten). De aansprakelijkheid van ODC jegens de Klant ter zake het in deze alinea bepaalde is gemaximeerd tot het terugbetalen van de hiervoor bedoelde (door de Klant) reeds betaalde gelden.

De Klant en ODC komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
Eventuele speciale / bijzondere aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij die aanbieding.
De Klant is de prijs verschuldigd die ODC in haar Bevestiging conform artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke evidente onjuistheden in de prijsopgave (een prijs “te mooi om waar te zijn”) kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door ODC worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, als dit op andere wijze niet is vermeld in de Webshop. Als er sprake is van bezorgkosten dan wordt de hoogte van de bezorgkosten in de Webshop vermeld of wordt op andere wijze kenbaar gemaakt aan de Klant vóór totstandkoming van de Overeenkomst.
ODC kan van overheidswege worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar Producten, waaronder bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen zo duidelijk mogelijk worden vermeld op de Website of op andere wijze kenbaar worden gemaakt aan de Klant vóór totstandkoming van de Overeenkomst.

5. Betaling

ODC accepteert uitsluitend betalingen met iDeal en PayPall.
Indien de Klant ervoor kiest om met iDeal of PayPall te betalen, dan zal ODC uitvoering geven aan de Overeenkomst na volledige ontvangst van de respectieve betaling(en) door de Klant.

6. Eigendomsovergang en risico

De eigendom van de Producten gaat pas over op de Klant na volledige betaling door de Klant aan ODC van de verschuldigde bedragen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Intellectuele Eigendomsrechten inzake geleverde Producten (in het bijzonder Software) gaan echter nimmer over.
Het risico ter zake de geleverde Producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering (bezorging) ervan.

7. Levering en levertijden

De Producten worden geleverd aan het door de Klant op zijn Bestellingformulier aangegeven leveringsadres. ODC accepteert geen Bestellingen en levert geen Producten aan enig adres buiten Nederland.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de door ODC in de Bevestiging genoemde leveringsdatum indicatief. ODC zal er echter in alle redelijkheid alles aan doen om te voldoen aan de genoemde leveringsdatum. Levering kan om praktische redenen in overleg met de Klant in gedeelten plaatsvinden.

Consument Klanten zijn tot het moment van levering gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien levering door ODC niet binnen dertig kalenderdagen na de datum genoemd in de Bevestiging heeft plaatsgevonden, tenzij de vertraging niet aan ODC kan worden toegerekend. ODC zal bij een gerechtvaardigde ontbinding het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 31 kalenderdagen na de ontbinding, geheel terugbetalen. Er worden in dat geval dus in het geheel geen kosten aan de Klant in rekening gebracht.
In het geval van de levering van Diensten dient de Klant te beschikken over de noodzakelijke infrastructuur voor de levering van deze Diensten. Indien de Klant de betreffende afspraak mist of niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, terwijl de Klant hierover heeft verklaard te beschikken op het moment dat de afspraak werd gemaakt met de Klant, dan kan ODC een nieuwe afspraak met de Klant maken, echter ODC is dan gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor de levering van de voornoemde Diensten.

8. Bestelling online annuleren vóór levering

Na betaling kan de Klant niet langer zijn Bestelling via de Website wijzigen of annuleren, zulks echter onverminderd de rechten van Consument Klanten onder artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

9. Producten terugsturen na levering; herroepingsrecht; non conformiteit

Voor alle door Consument Klanten gekochte Producten geldt een zichttermijn van 14 kalenderdagen na de levering van het Product. Deze zichttermijn wordt ook wel een bedenktijd genoemd. Gedurende deze periode van 14 kalenderdagen kan de Consument Klant de Overeenkomst met ODC (eenvoudig gezegd: de koop) eenzijdig en zonder opgave van redenen annuleren (“ontbinden”) door contact op te nemen met de HUAWEI Webshop via www.Huawei-Store.nl of per mail via: klantenservice@huawei-store.nl  De Producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te worden geretourneerd aan HUAWEI Retouren, Marconiweg 15, 3899 BR Zeewolde. De Consument Klant is verantwoordelijk voor de aan de retournering verbonden (rechtstreekse) kosten en is verantwoordelijk voor de zending tot de ontvangst door HUAWEI. HUAWEI adviseert met klem het toestel aangetekend en verzekerd te versturen. De door de Consument Klant betaalde prijs, m.u.v. koerierskosten worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na (retour)ontvangst van het Product door ODC terugbetaald. Voor bepaalde artikelen geldt dat ze alleen ongeopend of voorzien van een “seal” geretourneerd mogen worden. Dat geldt in elk geval voor door ODC geleverde Software Producten. Voor alle retour gestuurde producten geldt dat ze in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd moeten zijn. Retouren die hier niet aan voldoen zullen worden geweigerd.
Het hiervoor bedoelde recht om de Overeenkomst te ontbinden geldt uitdrukkelijk niet voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument Klant.
Klanten wordt geadviseerd onmiddellijk na ontvangst van de Producten te controleren of de betreffende zending compleet en conform de Bestelling is. Voor Klanten niet zijnde Consument Klanten geldt dat zij eventuele zichtbare schade of het ontbreken van Producten aan dienen te geven op de betreffende vrachtbrief.
Voor Consument Klanten geldt dat zij ODC binnen redelijke tijd na levering van het Product op de hoogte dienen te stellen van een eventuele zichtbare non-conformiteit (inhoudende een zichtbare afwijking of beschadiging van het Product, levering van het verkeerde Product of indien er één of meerdere Producten missen). ODC zal bij een non-conformiteit zorg dragen voor aflevering van het ontbrekende, herstel van het Product of vervanging van het Product. Dit is slechts anders indien herstel of vervanging onmogelijk is of van ODC niet kan worden gevergd.
Voor Klanten niet zijnde Consument Klanten geldt dat zij ODC binnen zeven kalenderdagen na levering op de hoogte dienen te stellen van een eventuele non-conformiteit. Na deze termijn gelden de Producten als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

10. Gebruik Software

Op alle door ODC geleverde Software Producten zijn licentievoorwaarden (gebruiksvoorwaarden) van toepassing. Deze licentievoorwaarden kan de Klant vinden bij de geleverde Software, al dan niet tijdens het installeren ervan. De Klant is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor naleving van deze licentievoorwaarden en garandeert ODC aan deze licentievoorwaarden te zullen voldoen. De Klant is tevens uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het feit dat de Software compatibel is met de bij de Klant al aanwezige systemen.

11. Garantie

Voor de garantie op HUAWEI toestellen verwijzen we naar de garantiebepaling van HUAWEI. Download en bekijk deze hier.

12. Aansprakelijkheid

De onderstaande beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid hebben slechts gelding voor Klanten die geen Consument Klanten zijn. Eventuele beperkingen van aansprakelijkheid in door ODC met Consument Klanten gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze beperkingen niet strijdig zijn met dwingend recht.
ODC is slechts gehouden tot het naleven van garanties en overige verplichtingen indien zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst met de Klant of middels specifieke ODC garantiebepalingen met de Klant is overeengekomen. Alle overige garanties (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) worden uitdrukkelijk afgewezen.
ODC is, ongeacht de juridische basis van de claim (wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins), niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, verminking of verlies van data en schade voortvloeiende uit materialen of software van derden.

De totale cumulatieve aansprakelijkheid van ODC op grond van enige Overeenkomst – ongeacht de juridische basis van de claim – is beperkt tot 100 % van het bedrag dat de Klant voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.
Enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid heeft geen gelding voor zover er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de zijde van ODC of van haar leidinggevende ondergeschikten.

13. Intellectuele Eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle Intellectuele Eigendomsrechten inzake alle geleverde Producten, waaronder begrepen Hardware en Software, alsmede alle Intellectuele Eigendomsrechten welke ontstaan als gevolg van het verrichten van Diensten, uitsluitend berusten bij HUAWEI en/of ODC en aldaar blijven berusten. De Klant verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden of onder enige Overeenkomst worden toegekend.

14. Persoonsgegevens

ODC zal de persoonlijke gegevens van de Klant enkel verwerken in strikte overeenstemming met haar privacy beleid. De Klant kan de HUAWEI Privacy Policy integraal vinden op www.Huawei-Store.nl. In de betreffende Policy staat nauwgezet omschreven voor welke specifieke doeleinden persoonsgegevens van de Klant worden gebruikt, op welke wijze ODC deze gegevens beveiligt en wordt bijvoorbeeld ook een regeling gegeven over het gebruik door ODC van zogenaamde “cookies” en “web beacons”. Telkens indien de Klant met ODC een Overeenkomst sluit, dan zal ODC de Klant vragen om actief in te stemmen met haar Privacy Policy (“opt-in”), waarna de Privacy Policy onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst met de Klant.

15. Overmacht

ODC is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien van de zijde van ODC sprake is van overmacht. Indien er sprake is van overmacht dan zal ODC er echter wel alles aan doen om haar verplichtingen zo goed en zo snel als redelijkerwijs mogelijk alsnog na te komen.

16. Contact met ODC

Alle contacten en correspondentie aangaande de HUAWEI Webshop verlopen via het HUAWEI contact center.

De Klant kan HUAWEI Webshop bereiken op werkdagen op het volgende email adres: klantenservice@huawei-store.nl
ODC KvK nr: 24473190
ODC BTW nr:
NL821327409B01

17. Export regulering

ODC wijst de Klant er nadrukkelijk op dat het mogelijk is dat krachtens wetgeving van de Europese Unie en/of de National United States Department of Commerce Export Regulations” de export, verkoop of ander gebruik van Producten en/of Diensten niet geoorloofd is. De Klant niet zijnde Consument Klant is zelf enkel en uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke exportregels en garandeert ODC te voldoen aan voornoemde regels. De Klant niet zijnde Consument Klant vrijwaart ODC tegen alle schade en kosten die ODC lijdt als gevolg van een schending van deze garantie.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van ODC en Overeenkomsten met ODC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ODC of Overeenkomsten gesloten met ODC zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.

Contact

HUAWEI STORE
Marconiweg 15
3899 BR Zeewolde